کد شهر نمایندگی آدرس تلفن
10096 قزوین سیدمحمد عرب ابتدای خیابان راه آهن مقابل مسجدبهلول 0281-2553149
10104 قزوین سیدشفیع عرب اول خیابان راه آهن مقابل مسجد طاق بهلول وکوچه گلشن 0281-2554275