شرایط گارانتی

26 آذر 1397

شرایط گارانتی

ماده 1- برای انجام کلیه امور مربوط به گارانتی توجه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی واحد فروش، از طرف تعمیرگاه‌های مجاز و یا عاملین توزیع شرکت بهتازسیکلت الزامی است.

ماده 2- انجام خدمات مشمول گارانتی و سرویس اولیه حداکثر 1500 کیلومتر یا حداکثر سه ماه پس از تحویل موتورسیکلت و گارانتی (فقط انجین) تا حداکثر 10000 کیلومتر یا یک سال پس از خروج از درب کارخانه هرکدام که زودتر منقضی گردد انجام می‌شود بدیهی است انقضای هر یک از شرایط مذکور به منزله خاتمه تعهدات شرکت در قبال گارانتی خواهد بود.

ماده 3- موارد مشمول گارانتی: عبارت است از بازدید و سرویس رایگان شامل موارد زیر که باید در 1500 کیلومتر اولیه کارکرد موتورسیکلت یا حداکثر طی 3 ماه پس از تحویل موتورسیکلت هرکدام که زودتر منقضی گردد انجام شود.

تبصره: در صورت عدم انجام به موقع سرویس اولیه در تعمیرگاه‌های مجاز شرکت، موتورسیکلت بطورکلی از شمول گارانتی خارج و مشمول ارائه خدمات بعدی نخواهدبود.

    روغن‌کاری نقاطی که باید طبق جدول زمانی انجام گردد.      - بازدید و تنظیم کلاچ
    آچارکشی پیچ‌های انجین و بدنه                                            -  تمیز کردن و تنظیم سوپاپ‌ها و فیلرگیری (درصورت لزوم)
    بررسی و تنظیم میزان گشتاور و سفتی پیچ‌ها و مهره‌ها             - بازدید فرمان و محکم کردن پیچ‌ها (درصورت لزوم)
    بازدید و تنظیم ترمز جلو و عقب (در صورت لزوم)                - بررسی یا تعویض روغن کمک جلو (درصورت لزوم)
    تمیز کردن و تنظیم شمع و فیلتر هوا (درصورت لزوم)            - بررسی کیلومترشمار، سرعت‌سنج و دور موتور
    بازدید و تنظیم کاربراتور و سیم گاز (در صورت لزوم)          - بررسی روغن انجین تا در بالاترین سطح قرار گرفته باشد.
    بازدید زنجیر و گریس کاری و تنظیم آن (درصورت لزوم)    - بازدید تمام اهرم‌های کنترل
    بازدید چرخ‌های جلو و عقب و باد لاستیک‌ها و سفت بودن    - بررسی سطح مایع روغن ترمز تا در بالاترین سطح باشد.

پره‌ها (در صورت لزوم)                                                           (هزینه روغن ترمز به عهده خریدار)

    کنترل مسیر سیم‌کشی‌ها                                                        - بررسی باتری، تنظیم آب مقطر خانه‌های باتری تا بالاترین سطح
    روشن نمودن موتورسیکلت، و بررسی تنظیم لامپ‌ها و بوق    - تمیز کردن کاربراتور

و سیم‌های برق                                                                      - روشن نمودن موتورسیکلت و میزان کردن کربراتور و انجین

    تعویض روغن انجین (هزینه روغن انجین به عهده خریدار)      - تست رانندگی موتورسیکلت ورفع معایب احتمالی(درصورت                              
    تمیز کردن فیلتر روغن و صافی روغن                                    لزوم)
    تمیز کردن موتورسیکلت هنگام تحویل

 

ماده 4- در نگهداری کارت گارانتی دقت فرمائید زیرا در صورت مفقود شدن کارت گارانتی و سرویس مجانی اولیه، المثنی صادر نخواهد شدو موتورسیکلت از شمول مقررات گارانتی خارج خواهدشد.

ماده 5- موارد زیر شامل ضمانت شرکت نمی‌باشد و از شمول مقررات گارانتی خارج هستند.

    عیوب ناشی از نگهداری ناصحیح و استفاده نادرست از موتورسیکلت
    عیوب مربوط به قطعات برقی و الکترونیکی
    عیوب ناشی از تصادف، ضربه، تماس با مواد اسیدی، آتش‌سوزی و غیره
    عیوب ناشی از نصب قطعات غیراستاندارد
    قطعات مصرفی شامل: باتری، صفحه کلاچ، لنت، ترمز، لاستیک‌ها و سیم‌های کنترل و غیره
    هزینه روغن انجین و روغن ترمز و روغن ترمز
    معایب ناشی از قطعات اضافی و یا تغییر در مشخصات فنی موتورسیکلت
    هزینه اسید باتری و شارژ آن
    هرگونه اقدامی که منجر به تغییر در استانداردهای مونتاژ اولیه گردد از قبیل کیلومترشمار و ...

تبصره: تشخیص کلیه موارد مندرج در ماده 5 بعهده عاملین توزیع و تعمیرگاه‌های مجاز شرکت بهتازسیکلت و تایید واحد خدمات پس از فروش می‌باشد.

ماده 6- در صورت نیاز به تعویض و جایگزینی قطعات موتورسیکلت در طی دوه گارانتی (یکسال) بعد از تایید واحد خدمات پس از فروش، عاملین توزیع محترم، مکلف هستند قطعات داغی و معیوب را در بسته‌بندی مناسب به همراه کارت گارانتی تکمیل شده سریعاً به آدرس کارخانه ارسال تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شود. در غیر این صورت شرکت مسئولیتی را در قبال هزینه‌های انجام شده دوره گارانتی نخواهد داشت.