شهری
باکسر۱۵۰
باکسر۱۵۰
تیزتک۱۵۰
تیزتک
پاتریس۱۲۵
پاتریس
GPX125
پیشرو BM200
پیشرو BM200
پیام ۱۵۰
پیام
اونجر220